dimecres, 13 de juliol de 2016

BORSES DE TREBALL PER A L'AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció de personal, per a constituir una borsa de treball d’auxiliar de llar d’infants municipal G116 4/2016 L’Alcalde de l’Ajuntament de Llançà, mitjançant Decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 2016, ha adoptat l’acord següent:

 “Primer.- CONVOCAR les proves selectives per tal de crear les següents borsa de treball, mitjançant el procediment de concurs oposició de torn lliure:

• Lloc de treball: operari de la brigada municipal d’obres i serveis municipal. Tipus de contractació: laboral temporal, a jornada complerta. Per un període màxim de 6 mesos. Grup equiparable funcionarialment: Agrupacions professionals.

• Lloc de treball: operari de la brigada municipal de neteja. Tipus de contractació: laboral temporal, a jornada complerta: Per un període màxim de 6 mesos. Grup equiparable funcionarialment: Agrupacions professionals.

 • Lloc de treball: auxiliar de la llar d’infants. Tipus de contractació: laboral temporal, a jornada complerta. Per un període màxim de 6 mesos. Grup equiparable funcionarialment: C2.


BOP  núm 130  del 8 de juliol 2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada