dimecres, 30 de setembre de 2015

Consells a tenir en compte per d’afrontar una entrevista de treball (vídeo)

  1. Consells a tenir en compte per d’afrontar una entrevista de treball (vídeo)

nous programes d’accions formatives en Tecnologies de la Informació i IDIOMES

La Garantia Juvenil impulsa nous programes d’accions formatives en Tecnologies de la Informació, per a què dominis perfectament les eines tecnològiques més utilitzades actualment al mercat laboral SENSE CAP COST per tu. Algunes d’aquestes formacions són:
  • Formació d’anàlisi de Big Data
  • Arquitecte Cloud
  • Consultor SAP
  • Administrador Solaris i Oracle Linux
  • Certificat Microsoft Office Specialist
  • Administrador xarxes Cisco
Si ho prefereixes, també t’oferim formació de les principals llengües estrangeres (anglès, xinès, alemany , francès i rus) per a preparar-te cap als nous reptes d’un món global.
Pots consultar tota la programació de cursos TIC i IDIOMES que començaran de manera immediata aquí.
  
IMPORTANT!
Per accedir a aquestes formacions hauràs d’estar inscrit/a al registre de Garantia Juvenil 

Més informació a la teva Oficina de Treball

dimarts, 29 de setembre de 2015

Coneixes el Programa Consolida't? Per a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom

  1. Coneixes el Programa Consolida't? Per a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom

Vigila amb els errors en les Xarxes Socials. Poden espatllar la teva cerca de feina

  1. Vigila amb els errors en les Xarxes Socials. Poden espatllar la teva cerca de feina

ANGLÈS A L'ESCALA

Anglès. diferents nivells a L'Escala.

preu del curs: 200€


Més informació:
Can Masset, primer pis
Inscripcions: del 14 de setembre al 2 d'octubre

Tel. 972 774848

PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR DUES PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LES SUBSTITUCIONS I REFORÇOS TEMPORALS.

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA 

Anunci sobre l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria d’un concurs oposició lliure Codi: 034 2015 

Per acord del Ple de l’ajuntament de 10 de setembre d’enguany s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria de dos places de Vigilant Municipal, d’acord amb l’oferta pública d’ocupació aprovada resolució de l’Alcaldia de data 3 de febrer de 2015, que es va publicar al BOP de Girona número 62, de 31 de març, i al DOGC núm. 6848, de 10 d’abril de 2015. El text íntegre de les bases és el que es reprodueix en annex a aquest edicte i també es poden consultar a la pàgina web de l’ajuntament, www.elportdelaselva.cat. 

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció serà de vint dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la darrera publicació de l’anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, i conforme a les revisions de l’article 116 de la vigent Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat dintre del termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació en la forma legalment establerta. Alternativament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Girona competent, dintre del termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest acord. Aquest recurs no es podrà interposar mentre no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició potestatiu prèviament interposat. Tanmateix, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu convenient i que legalment correspongui. La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateixa, l’acció administrativa, llevat que així ho acordi l’òrgan jurisdiccional o administratiu competent. La qual cosa es fa publica per tal de donar compliment al que preveu l’article 55.2 de la Llei 7/ 2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

El Port de la Selva, 23 de setembre de 2015 Josep Maria Cervera i Pinart Alcalde 

dilluns, 28 de setembre de 2015

Ja tenim més de 4.500 seguidors al Facebook de Garantia Juvenil

Ja tenim més de 4.500 seguidors al Facebook de Garantia Juvenil
Amb la posada en funcionament del web de Garantia Juvenil, també es va obrir un perfil de Facebook per fer difusió del programa. En l’actualitat el perfil de Facebook de Garantia Juvenil  ja compta amb més de 4.500 seguidors i té com a objectiu oferir als joves informació i assessorament del programa, així com altres informacions que poden ser del seu interès relacionades amb la cerca de feina i la formació.
D’altra banda, pel que fa a les xarxes socials i al programa de Garantia Juvenil està en funcionament el canal Youtube Treballcat, i també es fa difusió a través del compte twitter d’@ocupaciocat mitjançant l’etiqueta#GarantiaJuvenilCat.

Més informació a la teva OFICINA DE TREBALL

H&M publica 27 nuevas ofertas de empleo en diferentes localidades. GIRONA

H&M publica 27 nuevas ofertas de empleo en diferentes localidades.

by MarcaEmpleo
El grupo textil Hennes & Mauritz (H&M) planea inaugurar una macrotienda en Barcelona y abrir nuevas tiendas en España  durante el segundo semestre de 2015. H & M Hennes & Mauritz AB está compuesto por seis marcas independientes: H&M, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday y & Other Stories.

diumenge, 27 de setembre de 2015

CATALÀ A L'ESCALA

 CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS:

Curs inicial

Curs Bàsic

Curs Suficiència
Cursoso semipresencials (de l'elemental 1 al C2)

Inici: 2 i 3 de novembre


INCSRIPCIONS:

Del 5 al 9 d'octubre, de 10 a 13h, a Can Masset (Pl. Escoles, s/n)dissabte, 26 de setembre de 2015

Maestro primaria de inglés en el Instituto Vicente Cañada Blanch de Londres

Maestro primaria de inglés en el Instituto Vicente Cañada Blanch de Londres

by MarcaEmpleo
Se convoca proceso selectivo para cubrir  plaza de la categoría de profesor de Educación Primaria para impartir clases en inglés, por el sistema de acceso libre El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición (concurso previo y eliminatorio), con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo II. 

divendres, 25 de setembre de 2015

Ofertas de trabajo en el Grupo Alimentario Guissona.

Ofertas de trabajo en el Grupo Alimentario Guissona.

by MarcaEmpleo
El Grupo Alimentario Guissona cuenta con una amplia experiencia en el sector agroalimentario. Desarrolla todas las actividades ganaderas, industriales y comerciales necesarias para poder llegar al consumidor sin intermediarios.  Actualmente el Grupo realiza todos los procesos, desde el nacimiento de aves y ganado, pasando por la fabricación de piensos, cría y engorde de los animales.

dijous, 24 de setembre de 2015

TRAMITES PARA RECONOCIMIENTO TÍTULOS EN OTRO PAÍS

Son muchas las personas que cuando se plantean trabajar en otro país de Europa tienen dudas sobre si su título les va a servir tal cual o tienen que “homologarlo”. Por eso hoy vamos a centrarnos en el “Reconocimiento Profesional”, el trámite a llevar a cabo, ¡ojo! Sólo si tu profesión es “profesión regulada” en el país de destino. Esto significa que para poder buscar empleo en ella en dicho país, antes hay que obtener la autorización de ejercicio profesional por parte de la autoridad competente en el país de destino.
Este es un asunto que ya hemos mencionado en post anteriores para profesiones concretas pero como nos siguen llegando bastantes dudas al respecto, intentaremos aclararlas explicando el proceso general. Lo primero es consultar la base de datos de Profesiones Reguladas por países, para así saber si necesitamos solicitar dicho reconocimiento (si la profesión no está regulada, no sería necesario, bastaría con llevar tu propio título y en todo caso una traducción): http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/
En el enlace anterior podéis consultar también cuál es la "autoridad competente" para vuestra profesión en ese país (a quién debéis dirigiros).
Una vez que sepáis que vuestra profesión SÍ es regulada en el país de destino (puede darse el caso de que lo sea en España y no en el país de destino, en ese caso NO necesitáis tramitar el Reconocimiento Profesional), entonces podéis solicitar la “Acreditación” que certifica que estáis autorizad@s a ejercer vuestra profesión en España. En el caso de títulos universitarios, éste es el enlace a consultar: http://www.mecd.gob.es/…/acreditacion-titulos-directiva-com… como veréis en el enlace, dicha acreditación se puede solicitar online.
Si se trata de un título de FP, quien tiene que entregaros la acreditación es vuestra comunidad autónoma, os lo explican aquí: http://www.mecd.gob.es/…/acreditacion-titulos-directiva-com…
Para que os autoricen a ejercer vuestra profesión en el país de destino, además del título, es importante el nivel de idioma, de idioma oficial del país, es decir que el Inglés sirve en UK, Irlanda y Malta, pero en Suecia, sería Sueco y en Francia Francés. Normalmente se exige un nivel B2 del Marco de Referencia Europeo: https://es.wikipedia.org/…/Marco_Com%C3%BAn_Europeo_de_Refe… Hay distintas entidades reconocidas para certificar vuestro nivel en los distintos idiomas:http://www.alte.org/
Pero no siempre es necesario presentar una certificación, poseer un nivel B2 de un idioma tiene un significado práctico, no significa necesariamente poseer un diploma que lo corrobore. Lo que quiero decir es que aunque no tengáis un diploma que certifique vuestro nivel, podéis informaros de si os harían una prueba de nivel durante el proceso de reconocimiento.
Si todavía os quedaran dudas, cosa muy posible porque cada profesión tiene sus propios requisitos, existe una red, la red NARIC, que se ocupa de todo lo relacionado con Equivalencias de títulos y reconocimiento, tanto académico como profesional. Podéis encontrar los contactos NARIC en cada país aquí:http://www.enic-naric.net/country-pages.aspx
En muchos casos, sobre todo con las profesiones sanitarias, la empresas ofrecen contratos en categorías infoeriores durante los meses que dura la obtención del Reconocimiento profesional, por lo que no dejéis de presentaros a una oferta de empleo que os interese sólo por no tener reconocido todavía el título.
En los casos en los que vuestra profesión NO sea regulada, no necesitáis presentar nada más que el título (¡sí, estás leyendo bien!) en todo caso acompañado de una traducción o del “Suplemento Europass al Título” que tiene una función puramente explicativa del propio título, sin valor académico en sí mismo, acompañaría al título para clarificarlo en Inglés (en algunos casos hay también versión en Francés o Alemán)
Si se trata de un título de FP o certificado de profesionalidad, es muy sencillo de obtener, simplemente descargándolo del catálogo del país donde lo habéis obtenido: https://europass.cedefop.europa.eu/…/c…/national-inventories
En el caso de los títulos universitarios, hay que solicitarlo en el centro donde hayáis obtenido el título, como os indican aquí:https://europass.cedefop.europa.eu/…/eur…/diploma-supplement
Y esto es todo el camino común, después sólo queda seguir el procedimiento que marque la autoridad competente para vuestro caso concreto. Usando el‪#‎hastag‬ #TemaEures puedes buscar los post que ya hemos publicado relacionados con profesiones concretas en países concretos. Y si quieres que busquemos información sobre tu profesión, déjanos un comentario aquí o en Twitter con el mismo #hastag #TemaEures y la pondremos en nuestra lista de temas pendientes.


dilluns, 21 de setembre de 2015

GUIA INSCRIPCIÓ GARANTIA JUVENIL

LINK

OFERTA DE TREBALL: TÈNCIC DE JOVENTUT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

Concurs-Oposició per a la contractació laboral temporal per interinitat d’un/a tècnic/a de joventut compartit/ida del Consell Comarcal del Baix Empordà per als ajuntaments de La Tallada d’Empordà, Albons i Bellcaire d’Empordà.

Les sol·licituds es presentaran al Registre General del Consell Comarcal, de 9 a 14 hores, el 22 de setembre de 2015.

Joves TIC: Formació en TIC gratuïta, impulsada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social per a fomentar la qualificació i ocupabilitat entre els joves aturats menors de 30 anys.

http://www.idigital.cat/image/journal/article?img_id=666544&t=1434620004182
Formació gratuïta en TIC per a joves en atur

Convocatòria de cursos oficials de formació subvencionats en l’àmbit del desenvolupament web, administració de bases de dades i programació d’aplicacions mòbils dirigits a joves en situació d’atur menors de 30 anys.

Cursos que comencen properament:
·         Introducció a la tecnologia
El proper 29 de setembre de 2015 es realitzarà una jornada informativa per oferir els detalls sobre els cursos oficials d’Oracle i Microsoft. Per assistir a la sessió informativa cal registrar-se:https://jovenestic.pue.es/InfoSession

Les inscripcions ja estan obertes i les places són limitades. Consulta les condicions per poder participar. Pots trobar tota la informació a la web: https://jovenestic.pue.es/

diumenge, 20 de setembre de 2015

Los desempleados podrán utilizar la publicidad de Adecco para anunciarse.


Los desempleados podrán utilizar la publicidad de Adecco para anunciarse.

by MarcaEmpleo
Adecco ha decidido ceder el 100% de su inversión anual publicitaria a desempleados en búsqueda activa de empleo. A partir del próximo mes de noviembre dará la oportunidad a los desempleados españoles de utilizar todos sus espacios publicitarios,  plataformas online y webs corporativas para que las personas en  búsqueda de empleo puedan anunciarse

dissabte, 19 de setembre de 2015

Línia Emprèn 2015: finançament per a emprenedors, autònoms i comerços

Línia Emprèn 2015: finançament per a emprenedors, autònoms i comerços
S'obre el termini de sol·licituds per a la línia de Finançament Emprèn 2015. Aquesta línia, que pren el relleu de la Línia Emprenedors autònoms i comerços, permet accedir a préstecs d'entre 10.000 i 100.000€ per a finançar projectes d'inversió i/o circulant per a emprenedors, autònoms, micro i petites empreses i, en determinades activitats de comerç i serveis, també les mitjanes empreses. L'interès serà Euríbor a 6 mesos més un 3,95%. El Departament d'Empresa i Ocupació assumirà fins el 70% del risc de l'operació.  La línia està dotada amb 21 milions d'euros i està impulsada per la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Empresa i Ocupació, el Consorci de Comerç Artesania i Moda (CCAM) i l'Institut Català de Finances (ICF), i comercialitzada pel Banc de Sabadell i Caixabank.

divendres, 18 de setembre de 2015

dijous, 17 de setembre de 2015

Nace el SIELE, «el gran campus virtual del español» Certificado electrónico de español

Nace el SIELE, «el gran campus virtual del español» Certificado electrónico de español

by MarcaEmpleo
El Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española es un nuevo sistema de certificación en línea abierto a todos los países hispanohablantes.  Promovido por el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca y la UNAM y desarrollado por Telefónica, el SIELE empezará a funcionar en enero de 2016

dimarts, 15 de setembre de 2015

comprueba tu nivel de inglés con el primer test de inglés gratis online.

comprueba tu nivel de inglés con el primer test de inglés gratis online.

by MarcaEmpleo
¿Te estás preparando para los exámenes de inglés de Cambridge, TOEFL o IELTS?  Con el EFSET puedes Probar tu nivel de inglés en cualquier momento y lugar, de forma gratuita, obtener observaciones personalizadas en menos de 15 minutos, añadir tu puntuación a LinkedIn como prueba verificable de tus competencias.

dilluns, 14 de setembre de 2015

Maestros para trabajar en Nueva York. Programa ALCE

Maestros para trabajar en Nueva York. Programa ALCE

by MarcaEmpleo
Convocatoria de profesores interinos en la Agrupación de lengua y cultura españolas (ALCE) de Nueva York, en las aulas de Washington DC, con la categoría de maestro  Fuente: mecd.

diumenge, 13 de setembre de 2015

CURSOS CIFO DE SALT

LINK

Coneixes la Borsa Jove de Treball? Registra't i accedeix a les ofertes de feina vigents

  1. Coneixes la Borsa Jove de Treball? Registra't i accedeix a les ofertes de feina vigents
Per tal de poder accedir a les ofertes vigents, caldrà prèviament estar inscrit a la borsa de treball com a usuari/ària.
Per poder dur a terme aquesta inscripció, és imprescindible venir personalment a l’Oficina Jove de Treball amb un currículum imprès; amb la finalitat de poder tenir una breu entrevista, i així conèixer-nos millor.
Fer arribar el currículum vitae no és condició suficient per ser inclós/a a la borsa de treball. Apunta't a la Borsa de Treball!
Si ja estàs donat/da d’alta a la mateixa com a usuari/ària, només caldrà que t’inscriguis emplenant el següent formulari d’ Inscripció

 
 

Serveis a les persones