dimarts, 29 de setembre de 2015

PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR DUES PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LES SUBSTITUCIONS I REFORÇOS TEMPORALS.

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA 

Anunci sobre l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria d’un concurs oposició lliure Codi: 034 2015 

Per acord del Ple de l’ajuntament de 10 de setembre d’enguany s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria de dos places de Vigilant Municipal, d’acord amb l’oferta pública d’ocupació aprovada resolució de l’Alcaldia de data 3 de febrer de 2015, que es va publicar al BOP de Girona número 62, de 31 de març, i al DOGC núm. 6848, de 10 d’abril de 2015. El text íntegre de les bases és el que es reprodueix en annex a aquest edicte i també es poden consultar a la pàgina web de l’ajuntament, www.elportdelaselva.cat. 

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció serà de vint dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la darrera publicació de l’anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, i conforme a les revisions de l’article 116 de la vigent Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat dintre del termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació en la forma legalment establerta. Alternativament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Girona competent, dintre del termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest acord. Aquest recurs no es podrà interposar mentre no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició potestatiu prèviament interposat. Tanmateix, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu convenient i que legalment correspongui. La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateixa, l’acció administrativa, llevat que així ho acordi l’òrgan jurisdiccional o administratiu competent. La qual cosa es fa publica per tal de donar compliment al que preveu l’article 55.2 de la Llei 7/ 2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

El Port de la Selva, 23 de setembre de 2015 Josep Maria Cervera i Pinart Alcalde 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada