dijous, 7 de març de 2013

OFERTA DE TREBALL: Monitor/a formació ocupacional, laboral B1, al Centre Penitenciari de Figueres


JUS041-13 Monitor/a formació ocupacional, laboral B1, al Centre Penitenciari de Figueres de la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia (06.03.13)


La Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia, necessita cobrir un lloc de treball mitjançant un contracte laboral de relleu (fins octubre 2016), de la categoria professional de monitor/a de formació ocupacional B1, al Centre Penitenciari de Figueres.

REF: JUS/041/2013DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

NOM DEL LLOC:                Monitor/a formació ocupacional

GRUP:                          B1

HORARI:                       normal

UNITAT DIRECTIVA:       Direcció General de Serveis Penitenciaris

LOCALITAT:                  Figueres

CENTRE DE TREBALL:     c. Sant Pau, 158
REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Estar en possessió d'una diplomatura o grau universitari relacionada amb la matèria d'esports o, d’acord amb la disposició transitòria 1 del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, acreditar 2 anys d'experiència professional de la matèria (certificat d'empresa o informe de vida laboral).
Certificat de nivell de suficiència (C) de català o superior de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
Estar inscrit a l' OTG com a desocupat.


FUNCIONS

Dissenyar la planificació esportiva del Centre i dur a terme les programacions previstes en la mateixa.
Preparar, aplicar i dirigir sessions esportives a les persones o grups encomanats d'acord amb la planificació establerta.
Informar els usuaris sobre aspectes relacionats amb el servei esportiu.
Tenir control i vetllar per la seguretat dels participants de l'activitat.
Difondre els hàbits higiènics a través de la pràctica esportiva.
Promocionar i difondre l'activitat esportiva amb els mitjans publicitaris que es considerin adients, tant a l'àrea esportiva com als mòduls residencials .
Fer el seguiment d'assistència i aprofitament de les seves activitats, realitzant el conseqüent traspàs d'informació a través del Sistema d'Informació Penitenciari Català (SIPC).
Fer reunions amb els equips multidisciplinaris de l'àrea de tractament quan s'escaigui.
Organitzar, desenvolupar i dirigir concursos, competicions i esdeveniments lúdics esportives, en benefici de la població interna.
Proposar i dur a terme sortides programades que ajudin a complir els objectius dels PIT (programes individuals de tractament).
Coordinar els monitors i voluntaris d'altres entitats esportives externes que prestin servei a l'àrea esportiva del Centre.
Realitzar l'avaluació inicial i seguiment de la millora de l'entorn en funció dels objectius plantejats.
Qualsevol altra funció relacionada amb el lloc de treball que li sigui atribuïda.ASPECTES A VALORAR

Experiència en l'àmbit dels Serveis Penitenciaris
Estar en possessió de la titulació acadèmica de grau en ciències de l'activitat física i de l'esport o cicle formatiu de grau superior d'animació d'activitats físiques i esportives.


FORMA D’OCUPACIÓ

       ●   Contracte laboral de relleuPROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Les sol·licituds es resoldran a partir de l’estudi del currículum, i un cop valorat aquest, els participants podran ser convocats a una entrevista i/o realització d’una prova.
En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la formació i experiència laboral esmentades al currículum.
Els candidats/es presentats/des podran ser exclosos/es en funció dels resultats d’aquest procediment de selecció.


PARTICIPACIÓ

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a la Unitat de Selecció de Personal del Departament de Justícia (telèfon 93 316 42 71).
Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden trametre el seu currículum amb fotografia a la següent adreça electrònica: selecciopersonal.dj@gencat.cat fins al dia 16 de març de 2013, inclòs.


Cal especificar a l’assumpte del correu: Ref. JUS/041/2013  i NOM I COGNOMS.

Per tal d’agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS, NOM, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada