dijous, 28 de maig de 2015

procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliar de geriatria - AJUNTAMENT LA BISBAL

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliar de geriatria
L’Alcaldia, per decret 703/2015 de data 14-05-2015 ha adoptat la següent resolució:
“ Primer.- CONVOCAR per màxima urgència, el procés selectiu per a la formació d’una borsa d’auxiliars de geriatria, de conformitat amb el que disposen els articles 55 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Segon. APROVAR les bases reguladores del procés de selecció urgent per crear una borsa d’auxiliars de geriatria per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, en règim de contractació temporal, que s’adjunten com a annex.
Tercer.- PUBLICAR la convocatòria i les bases íntegres al BOP de Girona, al Tauler d’Edictes de la Corporació i a la web municipal http://www.labisbal.cat.
 La llista d’admesos i exclosos, la composició del Tribunal de Selecció i la realització de cadascun dels processos selectius s’exposarà al Tauler d’Edictes de la corporació i es donarà publicitat a través de la web de l’ajuntament.”


 La Bisbal d’Empordà, 14 de maig de 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada