dimarts, 25 d’agost de 2015

CONVOCATÒRIA Personal subaltern a diferents centres educatius

Personal subaltern a diferents centres educatius


Personal subaltern a diferents centres d'ensenyaments secundaris dependents del Departament d'Ensenyament

Termini: fins al 6 de setembre

Per Acord de Govern de 4 d'agost de 2015 s'ha autoritzat el Departament d'Ensenyament a proveir de personal subaltern diversos centres d'ensenyament secundari que han estat considerats prioritaris per assolir el correcte funcionament durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017.
Descripció del lloc
 • Nom del lloc: subaltern o subalterna
 • Centre i localitat: diversos centres i localitats*
 • Subgrup i nivell: E-12
 • Tipologia del lloc: base
 • Durada: dos cursos escolars 2015-2016 i 2016-2017
 • Jornada: dos tipus: normal (jornada sencera) o inferior a la normal (mitja jornada)
 • Horari: especial*
   
*Vegeu l'annex Centres d'ensenyaments secundaris i horaris

Requisits de participació
 • Personal funcionari del cos subaltern de la Generalitat.
 • Personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que desenvolupi funcions en una categoria anàloga o reconduible (aquest personal serà declarat en situació d’excedència per incompatibilitats i es formalitzarà un nomenament d’interinitat).
 • Persones que prestin o hagin prestat serveis a l'Administració de la Generalitat que compleixin el requisit de tenir coneixements de nivell intermedi de llengua catalana (B2).

Valoració de candidatures
Un cop analitzats els currículum, si escau, es poden convocar els participants a una entrevista i/o prova.
En el supòsit de coincidència de sol·licituds per a un mateix centre, als efectes de determinar-ne les persones seleccionades, es valoraran els mèrits relatius a la condició de personal funcionari de carrera o laboral fix, així com l'experiència adquirida en l'exercici de les funcions requerides i, posteriorment, s'atendran les sol·licituds presentades per personal interí aplicant els mateixos criteris de selecció.
Les demandes que no compleixen els requisits i el procediment no es tindran en compte.

Funcions
Funcions i tasques pròpies del personal subaltern de centres:
 • Vigilar les instal·lacions del centre.
 • Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre.
 • Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre.
 • Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars.
 • Atendre els alumnes.
 • Donar suport al funcionament i a l’estructura del centre i també a l’equip directiu.

Aquestes funcions comporten les tasques següents:
 • Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre. Comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar respecte al seu estat, ús i funcionament.
 • Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d’aigua, llum, gas, calefacció i aparells que calgui, i cura del seu correcte funcionament.
 • Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal•lacions esportives i altres espais del centre.
 • Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre.
 • Control d’entrada i sortida de persones al centre (alumnes, públic...).
 • Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre.
 • Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...).
 • Trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pel pes, no requereixin la intervenció d’un equip especialitzat.
 • Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, material audiovisual, etc.).
 • Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s’efectuen en el centre.
 • Utilització del fax (enviament i recepció de documents).
 • Realització d’enquadernacions senzilles, transparències, etc., sobre material propi de l’activitat del centre.
 • Col·laboració en el manteniment de l’ordre dels alumnes en les entrades i sortides.
 • Intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el protocol d’actuació del centre.
 • Recollida i distribució dels justificants d’absència dels alumnes i col·laboració en el control de la puntualitat i l’assistència dels alumnes.
 • Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament d’impresos, atenció de consultes presencials i derivació, si escau.
 • Primera atenció telefònica i derivació de trucades.
 • Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...).
 • Realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i el funcionament propis d’aquest (tràmits al servei de correus...).
 • Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal del centre, en absència de les persones especialistes i/o encarregades.

El director o directora del centre pot determinar, segons les necessitats i característiques del centre, la realització de funcions i tasques similars o relacionades amb les anteriors.

Forma d'ocupació del lloc
Comissió de serveis o nomenament interí durant dos cursos escolars (2015-2016 i 2016-2017).

Procediment
Les persones interessades que reuneixin els requisits poden sol·licitar la seva incorporació a l’oferta enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça
provisiollocs_pas.ensenyament@gencat.cat
Al missatge hi ha de constar, com a assumpte, el codi de referència ENS957 i, a text, les dades següents:
 1. Cognoms i nom
 2. DNI
 3. Telèfon de contacte
 4. Titulació acadèmica
 5. Nivell de català
 6. Codis dels centres a què s’opta (per ordre de preferència)

D’acord amb el punt 5 de l’Acord de Govern cal que les persones indiquin en la seves candidatures si opten únicament a llocs de jornada completa, únicament a llocs de mitja jornada, o bé opten a qualsevol de les jornades descrites d’acord amb l’ordre de preferència sol·licitat.
No obstant, el personal funcionari haurà d’optar a places de jornada completa o bé dues places de mitja jornada en compliment a la jornada ordinària establerta en el Decret 56/2012, de 29 de maig, estableix la jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest Decret ha estat modificat pel Decret 48/2014, de 8 d'abril.
Al correu electrònic s’hi ha d’’adjuntar el currículum que genera ATRI i el currículum personal amb foto i una breu descripció de les tasques realitzades en els llocs ocupats dins i fora de la Generalitat.

Termini
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 6 de setembre de 2015, inclòs.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada