diumenge, 30 d’agost de 2015

Provisió de personal subaltern a diferents centres d'ensenyaments secundaris dependents del Departament d'Ensenyament pels cursos 2015-16 i 2016-17. Termini de sol·licitud fins el 6 de setembre.

Provisió de personal subaltern a diferents centres d'ensenyaments secundaris dependents del Departament d'Ensenyament pels cursos 2015-16 i 2016-17. Termini de sol·licitud fins el 6 de setembre.


Per Acord de Govern de 4 d'agost de 2015 s'ha autoritzat el Departament d'Ensenyament a proveir de personal subaltern diversos centres d'ensenyament secundari que han estat considerats prioritaris per assolir el correcte funcionament durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017.
Descripció del lloc
 • Nom del lloc: subaltern o subalterna
 • Centre i localitat: diversos centres i localitats*
 • Subgrup i nivell: E-12
 • Tipologia del lloc: base
 • Durada: dos cursos escolars 2015-2016 i 2016-2017
 • Jornada: dos tipus: normal (jornada sencera) o inferior a la normal (mitja jornada)
 • Horari: especial*
   
*Vegeu l'annex Centres d'ensenyaments secundaris i horaris

Requisits de participació
 • Personal funcionari del cos subaltern de la Generalitat.
 • Personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que desenvolupi funcions en una categoria anàloga o reconduible (aquest personal serà declarat en situació d’excedència per incompatibilitats i es formalitzarà un nomenament d’interinitat).
 • Persones que prestin o hagin prestat serveis a l'Administració de la Generalitat que compleixin el requisit de tenir coneixements de nivell intermedi de llengua catalana (B2).

Valoració de candidatures
Un cop analitzats els currículum, si escau, es poden convocar els participants a una entrevista i/o prova.
En el supòsit de coincidència de sol·licituds per a un mateix centre, als efectes de determinar-ne les persones seleccionades, es valoraran els mèrits relatius a la condició de personal funcionari de carrera o laboral fix, així com l'experiència adquirida en l'exercici de les funcions requerides i, posteriorment, s'atendran les sol·licituds presentades per personal interí aplicant els mateixos criteris de selecció.
Les demandes que no compleixen els requisits i el procediment no es tindran en compte.

Funcions
Funcions i tasques pròpies del personal subaltern de centres:
 • Vigilar les instal·lacions del centre.
 • Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre.
 • Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre.
 • Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars.
 • Atendre els alumnes.
 • Donar suport al funcionament i a l’estructura del centre i també a l’equip directiu.

Aquestes funcions comporten les tasques següents:
 • Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre. Comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar respecte al seu estat, ús i funcionament.
 • Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d’aigua, llum, gas, calefacció i aparells que calgui, i cura del seu correcte funcionament.
 • Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal•lacions esportives i altres espais del centre.
 • Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre.
 • Control d’entrada i sortida de persones al centre (alumnes, públic...).
 • Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre.
 • Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...).
 • Trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pel pes, no requereixin la intervenció d’un equip especialitzat.
 • Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, material audiovisual, etc.).
 • Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s’efectuen en el centre.
 • Utilització del fax (enviament i recepció de documents).
 • Realització d’enquadernacions senzilles, transparències, etc., sobre material propi de l’activitat del centre.
 • Col·laboració en el manteniment de l’ordre dels alumnes en les entrades i sortides.
 • Intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el protocol d’actuació del centre.
 • Recollida i distribució dels justificants d’absència dels alumnes i col·laboració en el control de la puntualitat i l’assistència dels alumnes.
 • Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament d’impresos, atenció de consultes presencials i derivació, si escau.
 • Primera atenció telefònica i derivació de trucades.
 • Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...).
 • Realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i el funcionament propis d’aquest (tràmits al servei de correus...).
 • Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal del centre, en absència de les persones especialistes i/o encarregades.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada