diumenge, 27 de novembre de 2011

FORMACIÓ REGLADA

NOVA ORDENACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU ESO, PQPI i FP:


NOVETATSDesprés de la reforma iniciada amb la Llei d’Economia Sostenible (LES), amb la publicació del RD 1146/2011 de modificació dels ensenyaments mínims de l’ESO i del RD 1147/2011 d’Ordenació de la Formació Professional Inicial, el Govern central completa la nova ordenació del sistema educatiu abans d’esgotar la legislatura.


El curs 2012-2013 és la data límit per a què el Departament d’Ensenyament apliqui les modificacions legislatives a Catalunya.


• Durant el present curs 2011-2012, tots els centres hauran d’emetre el nou certificat
oficial d'estudis obligatoris que ha de certificar el nivell de competències bàsiques
adquirides a aquells alumnes que finalitzin l’ESO sense obtenir el graduat.


• S’implanta el nou 4rt de l’ESO orientador amb la incorporació de tres matèries
optatives noves i la corresponent assignació a les diferents especialitats docents.


• S’amplia la durada dels Programes de Qualificació Professional Inicial a dos anys i
s’avança l’edat d’inici dels programes als 15 anys.


• La superació dels mòduls obligatoris del PQPI dóna accés directe als CFGM.


• Es creen cursos específics per accedir directament a l’FPGM i a l’FPGS ,sense
haver de fer prova.


• S’incorporen al sistema els nous cursos d’especialització per als titulats de la
Formació Professional.


• Es creen programes formatius per a les persones majors de 17 anys sense
qualificació professional.Els alumnes que cursen l'Educació Secundària Obligatòria i no obtinguin el títol rebran un certificat oficial en què constarà el nombre d'anys cursats i el nivell d'adquisició de les competències bàsiques.


Les administracions educatives, en organitzar les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, determinaran les parts de la prova que tenen superades.


FORMACIÓ PROFESSIONALLa FP del sistema educatiu comprèn els mòduls professionals inclosos en els PQPI a més dels CFGM i CFGS.


PQPI


Podran accedir alumnes majors de 15 anys a data del 31 de desembre de l'inici del
programa previ acord d'alumnes i pares o tutors, per als quals es consideri que és la millor opció per assolir els objectius de l’etapa.CFGM·Estar en possessió del títol de Graduat en ESO.


·Haver superat els mòduls obligatoris dels PQPI.


· Haver superat un curs de formació específic per a l'accés que serà regulat pel Govern central tant les matèries del curs com les seves característiques bàsiques.


Per a això es requereix que l'alumnat tingui 17 anys complerts com a mínim en l'any en què es realitza l'accés.


·Haver superat una prova d'accés. Per a això es requereix que l'alumnat tingui 17
anys complerts com a mínim en l'any en què es realitza l'accés.ACCESSOS CFGS


· Estar en possessió del títol de Batxillerat.


·Tenir el títol de Tècnic d’FP de Grau Mig i superar un curs específic per a l'accés les característiques bàsiques seran del qual regulades pel Govern central i es centrarà en els objectius generals del Batxillerat.


·Haver superat una prova d'accés. Per a això es requereix que l'alumnat tingui 19
anys complerts com a mínim en l'any en què es realitza la prova d'accés, o bé 18
anys si s'acredita el de Tècnic de FP de Grau Mitjà.

CFGM VERSUS BATXILLERQuan es disposi del títol de Tècnic d’FP de Grau Mig, el govern establirà les matèries que serà necessari superar per obtenir el títol de Batxiller.


El Govern ha de regular el règim de convalidació recíproca entre els mòduls professionals dels CFGM i les matèries del Batxillerat i establirà les matèries que seran necessari superar per obtenir el títol de batxiller.


MOBILITAT CFGS/UNIVERSITATEl títol de tècnic superior permetrà l'accés directe als estudis universitaris de grau pel procediment que es determini després de consultar CA.


Les administracions educatives i les universitats d'acord amb el règim establert pel Govern, determinaran el règim de convalidacions tal que:


·Es convalidaran 30 crèdits ECTS als que tinguin el títol de tècnic superior i cursen
ensenyaments universitaris de grau relacionades amb aquest títol.


·Sempre que els ensenyaments universitaris de grau incloguin pràctiques
externes en empreses de característiques similars a les realitzades en els cicles
formatius, es podran convalidar, a més, els crèdits assignats al mòdul professional
de Formació en Centres de Treball del títol de tècnic superior relacionat amb
aquestes ensenyaments universitaris.


·Es podran també convalidar altres crèdits tenint en compte la
adequació entre les competències i coneixements associats a matèries
conduents a l'obtenció de títols de grau, o equivalent, amb crèdits
obtinguts en els mòduls professionals superats del corresponent títol de tècnic
superior, o equivalent, a efectes acadèmics.


· Les convalidacions que procedeixin entre els estudis universitaris de grau,
o equivalent, cursats i els mòduls professionals que corresponguin del cicle
formatiu de grau superior que es cursi.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada