dimarts, 2 de febrer de 2016

Anunci de convocatòria d’una plaça de porter ordenança, laboral temporal amb contracte de relleu

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Anunci de convocatòria d’una plaça de porter ordenança, laboral temporal amb contracte de relleu Número d’expedient: SIDO2016000078

 La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres en sessió de data 11 de gener de 2016, va acordar aprovar la convocatòria i les bases que regiran el procés de selecció d’una plaça de porter ordenança, laboral temporal amb contracte de relleu per una jubilació parcial i que són les següents:

Primera-. Objecte L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció mitjançant el sistema de concurs oposició d’una plaça de porter ordenança com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Figueres. La jornada de treball, tant pel que fa a l’horari com al còmput d’hores setmanals serà del 50% de la jornada de treball ordinària.

Segona-. Requisits per prendre part a les proves Per prendre part en les proves de selecció, els/les aspirants hauran de reunir totes i cadascuna de les condicions o requisits següents, que hauran de complir-se l’últim dia de presentació de sol·licituds: a) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats membres en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o ...

Més informació BOP  Núm. 20 – 1 de febrer de 2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada