dijous, 25 d’octubre de 2012

BEQUES SUPORT A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA MARCA CATALUNYA DE L'AGÈNCIA CATALANA DE TURISME


15a PROMOCIÓ BEQUES DE SUPORT A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA MARCA CATALUNYA DE L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME (Resolució EMO/2128/2012)


Objecte de les beques:

Formar persones qualificades en aquest àmbit mitjançant la realització de pràctiques als centres de promoció turística de l’Agència Catalana de Turisme i punts d’informació turística de Catalunya.Requisits beneficiaris:

·         Tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea.
  • Posseir titulació universitària oficial de grau mitjà o superior, o estar en disposició d’obtenir-la mentre duri el període de presentació de sol·licituds.
  • Estar empadronat/da a Catalunya (antiguitat mínima >1 any a data publicació convocatòria).
  • Certificat nivell C català o equivalent.
  • No haver estar separat per expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques.
  • Ser menor de 30 anys a 22 d’octubre de 2012.
  • Tenir coneixements de castellà i de l’idioma/es oficial/s del país de destinació o del que habitualment s’utilitzi en les relacions professionals.


Distribució beques i requeriment idiomàtic:

                                   2 a Brussel·les (francès i anglès)
                                   1 a Frankfurt (alemany)
                                   1 a Londres (anglès)
                                   1 a Madrid (anglès)
                                   1 a Milà (italià)
                                   3 a París (francès)

L’import econòmic de les beques oscil·la entre els 14.788 € i els 22.418 € bruts per tot el període de vigència de la beca, i s’abonarà mensualment.

L’Agència Catalana de Turisme es fa càrrec del cost del primer viatge d’anada i de l’últim viatge de tornada


 El termini de presentació de sol.licituds finalitza el 19/11/12

Model normalitzat d’instància disponible a www.act.cat
Documentació a adjuntar: Declaracions responsables i currículum acadèmic i professional
Selecció dels aspirants

El procediment de selecció és el de concurrència competitiva i  consta de 3 fases:

1a) Prova escrita:

  • Coneixements generals sobre economia, turisme i del sector i/o mercats emissors i receptors
  • Resolució en l’idioma escollit d’un cas pràctic que representi una situació similar a la que es pot trobar el candidat en el desenvolupament de les seves tasques.

2a) Barem de mèrits:

§              Expedient acadèmic
§              Experiència a administració pública i/o empreses públiques en llocs relacionats amb el turisme o el seu sector.
§              Experiència en empreses privades turístiques o del sector turístic.
§              Titulació superior a l’exigida a la convocatòria.
§              Cursos, seminaris, màsters, relacionats amb l’objecte i informàtica de gestió.
§              Per impartir cursos, seminaris, ponències...
§              Altres mèrits (publicacions, parlar altre idioma a l’escollit...)

3a) Entrevista personal.

El termini de presentació de sol.licituds finalitza el 19/11/12

Model normalitzat d’instància disponible a www.act.cat
Documentació a adjuntar: Declaracions responsables i currículum acadèmic i professional

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada